Pääsisältö

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuuspolitiikka

Yrityksen yleinen johto COI TECHNOLOGY SRL – herkkä jatkuvasti kasvaville tuotteiden laadun vaatimuksille, jotka tulevat useilta eri tuotesektoreilta ja jatkuvaan parantamiseen tavoitteena asiakastyytyväisyys ja minimoida riskit henkilöstön terveydelle ja turvallisuudelle sekä ympäristö – on päättänyt ottaa käyttöön ja ylläpitää tehokasta integroitua laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmää UNI EN ISO 9001: 2015, UNI EN 14001:2015 ja UNI EN 45001:2018 joka varmistaa täyden asiakastyytyväisyyden sekä jatkuvan johtamisen ja toiminnan tehokkuuden parantamisen tuotanto- ja johtamisprosessien jatkuvalla parantamisella.

Johtokunta sitoutuu noudattamaan käytännössä laatupolitiikan suuntaviivoja:

 • kokonaan allastand konteksti, jossa Yhtiö toimii;
 • tutkia äärimmäisen tarkasti sidosryhmien tarpeet ja odotukset sekä määrittää tekijät, jotka voivat vaikuttaa Yhtiön Integroituun Järjestelmään;
 • analysoida mahdollisuuksia ja riskejä integroidun järjestelmän tehokkuuden ja jatkuvan parantamisen varmistamiseksi;
 • tarjota tuotteita, jotka täyttävät käyttövaatimukset ja jotka eivät aiheuta vaaraa tai vaaraa käyttäjälle;
 • ottaa henkilöstö mukaan ja herkistää riittävästi ja kaikilla tasoilla yrityksen laadunhallintaan, jotta voidaan varmistaa sovellettavien määräysten ja sopimusvaatimusten mukaisten tuotteiden valmistus ja toimitus;
 • tuotteet, jotka täyttävät toimintavaatimukset eivätkä aiheuta riskiä;
 • toteuttaa tehokkaasti kaikki toimenpiteet ja korjaavat toimenpiteet estääkseen sopimuksessa vahvistettujen tuotteiden toimitusominaisuuksien saavuttamisen epäonnistumisen;
 • tarjota riittävä tekninen tuki varoventtiilien asennukseen ja yleisemmin järjestelmien turvallisuusanalyysiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen;
 • toteuttaa kaikki tarvittava ja mahdollista työterveys- ja turvallisuusriskien poistamiseksi, joista voi aiheutua tapaturmia, tapaturmia ja ammattitauteja;
 • integroimaan työterveys- ja turvallisuuskysymykset yrityksen prosesseihin arvioimalla huolellisesti kaikki työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja vierailijoiden terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvat riskit;
 • suojella ympäristöä ja pyrkiä kestävään kehitykseen ylläpitämällä ja parantamalla aktiivisesti ympäristönäkökohtiensa valvontaa;
 • ehkäisemään saastumista ja minimoimaan toimintansa ympäristövaikutukset, erityisesti ne, jotka johtuvat ilmapäästöistä, jätehuollosta, energy kulutus, palontorjunta ja ympäristömelun hallinta;
 • kouluttaa ja tiedottaa kaikille työntekijöille ammattiin liittyvistä erityisriskeistä ja laitostyyppiin liittyvistä riskeistä sopivan koulutussuunnitelman avulla;
 • edistää kaikkien työntekijöiden välistä viestintää, osallistumista ja kuulemista, jotta voidaan kehittää eri pätevyystoimintoihin osallistuvan henkilöstön tietoisuutta ja lisätä tietoisuutta heidän roolistaan ​​ja mahdollisuuksistaan ​​sekä terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien riskien ehkäisemisessä, että vaara- tai hätätilanteissa tehtävien toimenpiteiden osalta;
 • pitää ennaltaehkäisyä välttämättömänä, jotta toteutettujen toimenpiteiden tuloksena voidaan saavuttaa hyväksyttävä jäännösriskin taso yritykselle ja sääntelytasolla;
 • valvoa jatkuvasti läheltä piti -tilanteita, jotta ennaltaehkäisy- ja suojatoimenpiteitä voidaan toteuttaa onnettomuuksien mahdollisuuden vähentämiseksi;
 • vahvistaa yhteistyösuhdetta kaikkien toimittajien kanssa riittävän turvallisuuden ja tehokkuuden saavuttamiseksi standprosessien hallinnan ammatit;
 • ylläpitää tuotteiden toimitusnopeutta yhtiön toiminnan pätevänä osana;
 • Ilmoita viipymättä TÜV Rheinland järjestelmään tehtävien muutosten ja varoventtiilien rakenteellisten muutosten järjestäminen.

Tässä lausunnossa strategisella tasolla määritellyn puitteissa johtokunta shall määritellä vuosittain mitattavissa olevat tavoitteet, jotta voidaan arvioida toteutettujen toimien tehokkuutta ja tehokkuutta. Hallinto each yksittäinen toiminta-alue vastaa osaltaan Integroidun johtamisjärjestelmän tehokkaasta toimeenpanosta ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Asetettujen tavoitteiden saavuttamisen todentaminen on olennainen osa System Review -toimintaa.

Toimitusjohtaja varmistaa ja tukee tämän politiikan toimeenpanoa.

 

San Giuliano M. (MI), 26

Emirates National Oil Company Limited (ENOC) LLC
Coi Technology on ilo ilmoittaa, että yrityksemme on virallisesti hyväksytty toimittaja Emirates National Oil Company Limitedille (ENOCH) LLC