Tsiba kwisiqulatho main

Ukukhuselwa koBucala

 

1. ISITHEMBISO

Msebenzisi othandekayo, ngokuhambelana nobugcisa. I-13 ye-D. Lgs. 196/2003, sinqwenela ukukwazisa ukuba idatha yobuqu oyithumelayo iya kusetyenziswa COI TECHNOLOGY I-SRL ngokuhambelana ngokupheleleyo nemigaqo esisiseko ebekwe yimigaqo esebenzayo.

2. ULWAZI-NKQUBO LWEENKCUKACHA IINKCUKACHA

Ngokuthobela le Mithetho ikhankanywe ngasentla, sishwankathela ngezantsi iindlela ezisetyenziselwa ukusetyenzwa kwedatha yiNkampani yethu ethetha ukuqokelela, ukugcinwa kunye nokusetyenzwa kwedatha esinayo kunye neenjongo esizisukelayo: ukuqokelela, ukugcinwa kunye nokusetyenzwa kwedatha kulawulo. – iinjongo zocwangciso-mali, kubandakanywa ukuhanjiswa okunokwenzeka nge-imeyile yolwazi kunye/okanye ii-invoyisi zorhwebo. Ngokukodwa, ngokubhekiselele kwiindlela zokusetyenzwa kwedatha, singathanda ukukwazisa ukuba zonke iinkcukacha zigcinwe kwindawo ekhethekileyo yokugcina phantsi kolawulo oluqhubekayo kwaye ihlaziywa ngokuqhubekayo ngabasebenzi abaqeqeshwe ngokwaneleyo. Ukwenzela ukugqibelela, sinqwenela ukukwazisa ukuba unikezelo lwedatha yobuqu iyimfuneko njengoko isetyenziselwa ukusebenza yiNkampani yethu yezivumelwano kunye/okanye nezibophelelo zomthetho.

3. UMLAWULO WEDATHA NEPROCESSOR

Umlawuli wedatha ngu COI TECHNOLOGY I-SRL Abantu abajongene nokusetyenzwa kwedatha yomntu ngamagosa kunye nezifundo ezijongene nolawulo lwedathabheyisi, ngokumalunga nemimandla yabo yobuchule. Iinkcukacha zemisebenzi, imisebenzi kunye noxanduva zichazwe kwingxelo yethu yobugcisa bokuthotyelwa kwedatha.

4. AMALUNGELO OMHLOBO WEDATHA

Singathanda ukukwazisa ukuba naliphi na iqela elinomdla lingasebenzisa amalungelo abo phantsi kweSiqendu sesi-7 soMmiselo we-Legislative 196/2003 ngokumalunga nokusetyenzwa kwedatha yomntu:

  1. Iqela elinomdla linelungelo lokufumana isiqinisekiso sobukho okanye ukungabikho kwedatha yomntu malunga naye, nangona ingabhalwanga, kunye nokunxibelelana kwabo kwifomu eqondakalayo.
  2. Iqela elinomdla linelungelo lokwaziswa: imvelaphi yedatha yomntu; iinjongo kunye neendlela zokucubungula; ingqiqo esetyenzisiweyo kwimeko yokucubungula okwenziwa ngoncedo lwezixhobo zombane; isazisi somlawuli wedatha, iiprosesa zedatha kunye nommeli otyunjwe ngokungqinelana neSiqendu 5, umhlathi 2; imixholo okanye iindidi zezifundo ekunokuthi kubhengezwe kuzo iinkcukacha zobuqu okanye abanokuthi bazi ngezikhundla zabo njengabameli abachongiweyo kummandla woMbuso, abaqhubekekisi bedatha okanye abantu abajongene nokusetyenzwa.gqithela kwaba bafanayam iblogiiwotshi yobuxoki edumileyo kwi-intanethi
  3. Iqela elinomdla linelungelo lokufumana ukuhlaziywa, ukulungiswa okanye, xa unomdla, ukuhlanganiswa kwedatha; ukucinywa, ukuguqulwa ngendlela engaziwa okanye ukuvalelwa kwedatha esetyenzisiweyo ngokwaphulwa komthetho, kubandakanywa nezo kungafunekiyo zigcinwe ngenjongo yokuba idatha iqokelelwe okanye iqhutywe emva koko; isiqinisekiso sokuba imisebenzi ngokonobumba a) kunye no-b) yazisiwe, njengoko ikwanxulumene nemixholo yazo, kumaqumrhu apho idatha idluliselwe okanye isasazwe kuwo, ngaphandle kokuba le mfuneko ingqineka ayinakwenzeka okanye ibandakanya ukungavisisani okucacileyo. umzamo xa kuthelekiswa nelungelo elimele ukukhuselwa.
  4. Unelungelo lokuchasa, ngokupheleleyo okanye inxalenye: ngenxa yezizathu ezivakalayo, ukusetyenzwa kwedatha yomntu malunga nawe, nokuba ihambelana nenjongo yokuqokelela; ekusetyenzweni kwedatha yakho malunga nawe ngenjongo yokuthumela izixhobo zentengiso okanye ukuthengisa ngokuthe ngqo okanye ukwenza uphando lwemarike okanye unxibelelwano lwezorhwebo.

Ukusebenzisa amalungelo abonelelwe kubugcisa. I-7 ye-Legislative Decree 196/2003 kwaye ishwankathelwe ngasentla, umsebenzisi kufuneka athumele isicelo esibhaliweyo esibhekiswa ku: COI TECHNOLOGY I-SRL

Ngokukodwa, izicelo ezinxulumene nobugcisa obukhankanywe ngasentla. Isi-7 kufuneka sibhekiswe kuyo COI TECHNOLOGY I-SRL, iOfisi yoManejala weDatha okanye nge-imeyile (ukuya info@coitech.it).
Ukuze kuphuculwe inkonzo ebonelelwayo, isaziso esikhawulezileyo sokungasebenzi kakuhle, ukusetyenziswa kakubi okanye iingcebiso kwidilesi ye-imeyile siyathakazelelwa.

Emirates National Oli Company Limited (ENOC) LLC
Coi Technology iyavuya ukukwazisa ukuba inkampani yethu isemthethweni umboneleli ofanelekileyo kwi-Emirates National Oil Company Limited (ENOK) I-LLC